Menu

ข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562

ประเภท

จำนวน

ผู้บริหาร1
ข้าราชการครู9
ครูอัตราจ้าง-
ครูลูกจ้างชั่วคราว(นอกงบประมาณ)3
เจ้าหน้าที่ธุรการ1
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู2
นักการภารโรง1
รวมทั้งสิ้น17
Go to top