ร่วมรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม !!!

ด้วยการสวมหน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธี

เพื่อลดโอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัส COVID-19

ยอดออมทรัพย์นักเรียน
ปีการศึกษา 2564 (บาท)

รายละเอียด>>

สถิตินักเรียนปัจจุบัน
(คน)

รายละเอียด>>

จำนวนครู/บุคลากร
(คน)

รายละเอียด >>

Information System Service

ระบบสารสนเทศของโรงเรียน

SMSS

ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา School Management Support System : SMSS

E-Learning

การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบเครือข่าย Internet แหล่งรวบรวมเนื้อหารายวิชา และแบบทดสอบสำหรับนักเรียนภายในโรงเรียนและผู้ขอใช้บริการ

Gallery

Update ภาพถ่ายกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนตลอดปีการศึกษา พร้อมให้บริการดาวน์โหลดภาพต้นฉบับเพื่อประกอบการจัดทำรายงานการจัดกิจกรรม

เกียรติบัตร/ใบอนุโมทนาบัตร

ระบบพิมพ์เกียรติบัตร และใบอนุโมทนาบัตรออนไลน์ ให้บริการนักเรียนและท่านที่ได้รับเกียรติบัตรหรือใบอนุโมทนาบัตรจากทางโรงเรียน สามารถดาวน์โหลดและพิมพ์ได้จากระบบนี้

ดาวน์โหลด

ให้บริการดาวน์โหลดไฟล์ รวบรวมไฟล์ที่ใช้สำหรับดำเนินงานภายในโรงเรียน และการจัดการเรียนการสอน อาทิ แผนการจัดการเรียนรู้ โปรแกรมคำนวณผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และอื่นๆ

ObecLib ห้องสมุดอัตโนมัติ

ระบบงานบริการสืบค้น ยืม- คืน ทรัพยากรหนังสือ/สื่อสิ่งพิมพ์ และระบบตรวจสอบข้อมูลการใช้บริการของสมาชิกห้องสมุด

Join the project

โครงการที่โรงเรียนเข้าร่วม